Status of Chinese Salt

Q: Ajinomoto/Chinese salt khana shariat ke mutabik kesa he?

Translation: Is is permissible to eat Chinese salt?

A: Chinese salt (monosodium glutamate) Halaal hai.
Translation: Chinese salt (monosodium glutamate) is Halaal.

Moulana Yusuf Laher
Checked by: Mufti Siraj Desai